Υποχρεωτικό  το σφραγισμένο ελαιόλαδο

Υποχρεωτικό το σφραγισμένο ελαιόλαδο

Υποχρεωτικό πλέον το σφραγισμένο παρθένο ελαιόλαδο σε επιχειρήσεις εστίασης
Υποχρεωτικό είναι από την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας η χρήση παρθένου ελαιολάδου σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, όπως τα ξενοδοχεία. Για παράδειγμα στο μπουφέ των ξενοδοχείων θα πρέπει να διατίθεται παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml, προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση.
Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Βάση της αριθμ. 16040/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 527/Β/19-2-2020) τροποποιούνται τα άρθρα 42 «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων» και 71 «Ενδείξεις τιμοκαταλόγων» της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β/2017) και πλέον ισχύει:

Το άρθρο 42 της υπουργικής απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983 Β’) τροποποιείται και συγκεκριμένα η παράγραφος τέσσερα (4) αντικαθίσταται και προστίθενται νέες παράγραφοι πέντε (5) και έξι (6), ως εξής:
«4. Από 01-03-2020, η διάθεση επιπλέον ποσότητας ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα του καταστήματος/επιχείρησης, από τα καταστήματα του άρθρου 69 καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης (ξενοδοχεία, τροφοδοσίας γευμάτων – κέτερινγκ, καφετέριες, καφενεία, κ.λπ.) της παρούσας και εφόσον διατίθεται από αυτά, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».
«5. Από 01-03-2020, η διάθεση του ελαιολάδου (παρθένου ή έξτρα παρθένου) στο σημείο παρασκευής – σερβιρίσματος στην περίπτωση αυτοπαρασκευαζόμενων και αυτοσερβιριζόμενων γευμάτων (μπουφέ, σελφ-σέρβις, κέτερινγκ, κ.λπ.) κατόπιν του σταδίου προετοιμασίας των υλικών στην κουζίνα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης. Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».
«6. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χύμα προσφορά ελαίου για επιτραπέζια χρήση».
Η παρ. πέντε (5) του ιδίου άρθρου τροποποιείται και επαναριθμείται ως επτά (7) και το σημείο Β. αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Για παράβαση των παραγράφων 2 και 6, δυο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) αντίστοιχα, ανά παράβαση».

Το άρθρο 71 της υπουργικής απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983 Β’) τροποποιείται και συγκεκριμένα το σημείο Γ. της παραγράφου 2 αντικαθίσταται και προστίθενται σημεία Δ. και Ε. ως εξής:
«Γ. Από 01-03-2020, η διάθεση επιπλέον ποσότητας ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα του καταστήματος/επιχείρησης, από τα καταστήματα του άρθρου 69 καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης (ξενοδοχεία, τροφοδοσίας γευμάτων – κέτερινγκ, καφετέριες, καφενεία, κ.λπ.) της παρούσας και εφόσον διατίθεται από αυτά, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται μόνο μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».
«Δ. Από 01-03-2020, η διάθεση του ελαιολάδου (παρθένου ή έξτρα παρθένου) στο σημείο παρασκευής – σερβιρίσματος στην περίπτωση αυτοπαρασκευαζόμενων και αυτοσερβιριζόμενων γευμάτων (μπουφέ, σελφ-σέρβις, κέτερινγκ, κ.λπ.) κατόπιν του σταδίου προετοιμασίας των υλικών στην κουζίνα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης. Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».
«Ε. Στην περίπτωση μη δωρεάν διάθεσης της επιπλέον ποσότητας ελαιολάδου των παρ. 1 και 2, πρέπει να αναγράφεται στον τιμοκατάλογο η αντίστοιχη τιμή χρέωσής της».

Leave a Reply