Διαχείριση Ελαιώνα

Διαχείριση Ελαιώνα

Η αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που δια­θέτουμε σήμερα. Οι αγρονομικές τεχνικές, η εκμηχάνιση για τη συ­γκράτηση των δαπανών συλλογής και κλαδέματος και οι μετασυλλε­κτικές επεμβάσεις μπορούν να λύ­σουν τα προβλήματα που συνδέο­νται με τη διαχείριση και τις αποδό­σεις.

Η εντατικοποίηση και η εξειδί­κευση της σύγχρονης ελαιοκαλ­λιέργειας στην ανανέωση τουλάχι­στον ενός μέρους των ελαιώνων και οι βελτιωμένες τεχνικές του το­μέα οδηγούν σε αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης των ελαιώνων.

Είναι ω­στόσο χρήσιμο να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα θέ­ματα, όπως πυκνότητα φύτευσης, σχήμα κλαδέματος, λίπανση καλ­λιέργειας και συστηματοποίηση του εδάφους. Αποτελεί συγκεκρι­μένη επιλογή, αφού πλέον με αυτά τα βασικά θέματα, για ποικίλους λόγους (περιβαλλοντικούς, κοινω­νικοοικονομικούς και προσδοκίες που βασίζονται σε πειραματικές δοκιμές) έχουν χαλαρώσει οι δε­σμοί και οι σχέσεις που αφορούν τις πρακτικές απαιτήσεις της παρα­γωγής και συχνά το ενδιαφέρον και τις διάφορες τεχνικές και κανόνες.

Ετσι λοιπόν περνούν σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματα που συνδέο­νται με τη διαχείριση ή την απόδο­ση μια καλλιέργειας, τοπικά συ­γκεκριμένης, όπου οι διαθέσιμες ποσότητες νερού και η γονιμότητα του εδάφους είναι δεδομένη και χαρακτηρίζεται από ελάχιστα επι­λεγμένες ποικιλίες και σχεδόν καθορισμένες για κάθε περιοχή ξε­χωριστά, εξαρτώμενες, σε ότι αφο­ρά την αποδοτικότητα από τις ε­φαρμοζόμενες τεχνικές.

Leave a Reply