Διαχείριση Ελαιώνα

Διαχείριση Ελαιώνα

Η αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουμε σήμερα. Οι αγρονομικές τεχνικές, η εκμηχάνιση για τη συγκράτηση των δαπανών συλλογής και κλαδέματος και οι μετασυλλεκτικές επεμβάσεις μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση και τις αποδόσεις.

Η εντατικοποίηση και η εξειδίκευση της σύγχρονης ελαιοκαλλιέργειας στην ανανέωση τουλάχιστον ενός μέρους των ελαιώνων και οι βελτιωμένες τεχνικές του τομέα οδηγούν σε αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης των ελαιώνων.

Είναι ωστόσο χρήσιμο να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα θέματα, όπως πυκνότητα φύτευσης, σχήμα κλαδέματος, λίπανση καλλιέργειας και συστηματοποίηση του εδάφους. Αποτελεί συγκεκριμένη επιλογή, αφού πλέον με αυτά τα βασικά θέματα, για ποικίλους λόγους (περιβαλλοντικούς, κοινωνικοοικονομικούς και προσδοκίες που βασίζονται σε πειραματικές δοκιμές) έχουν χαλαρώσει οι δεσμοί και οι σχέσεις που αφορούν τις πρακτικές απαιτήσεις της παραγωγής και συχνά το ενδιαφέρον και τις διάφορες τεχνικές και κανόνες.

Ετσι λοιπόν περνούν σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση ή την απόδοση μια καλλιέργειας, τοπικά συγκεκριμένης, όπου οι διαθέσιμες ποσότητες νερού και η γονιμότητα του εδάφους είναι δεδομένη και χαρακτηρίζεται από ελάχιστα επιλεγμένες ποικιλίες και σχεδόν καθορισμένες για κάθε περιοχή ξεχωριστά, εξαρτώμενες, σε ότι αφορά την αποδοτικότητα από τις εφαρμοζόμενες τεχνικές.

Απάντηση